2.6. sobota Jazzová zahrada od 18 hod.

 

MK3 Praha 

Jitka Vrbová & Hot Jazz Praha